Scientific Biography

Prof.  Marek Konopczyński, PhD (prof. dr hab.)

marek@konopczynski.eu

Professor of social sciences in the specialization of rehabilitation pedagogy, social rehabilitation of socially maladjusted individuals and creative rehabilitation.

Professor - lecturer at the Faculty of Education Sciences at the University of Bialystok

The author of the scientific concept of creative social rehabilitation, whose research experience and scientific reflections are in the mainstream of contemporary theoretical research of the base of social rehabilitation effects resulting from the heuristic vision of human development. Presenting the theoretical, methodical and applicative aspects of rehabilitation pedagogy, the Professor based them primarily on the paradigm of cognitive science and symbolic interactionism.

Founder and Editor-in-Chief of the scientific semi-annual magazine "Resocjalizacja Polska", a journal that has been published continuously since 2010. Currently, pursuant to the decision of the Minister of Science and Higher Education, the journal has 70 points and is indexed in such databases of scientific journals as: DOAJ, CEEOL, ERICH Plus, ICI Journals Master List, CEJSH, EBSCO.

Author of the Scena Coda experiment, an experimental attempt to create a method of social rehabilitation through theater.

The originator and founder of PEDAGOGIUM Higher School of Social Rehabilitation Pedagogy in Warsaw, and then PEDAGIUM Higher School of Social Sciences in Warsaw - the author's own college which is a didactic emanation of the concept of creative social rehabilitation.

Education: 

Professor of Social Sciences, President of the Republic of Poland, 2014

PhD (doktor habilitowany) in the field of social rehabilitation pedagogy, Adam Mickiewicz University in Poznań, 2007

PhD (doktor) of Humanities in Pedagogy, Warsaw University, 1986 

Professional experience: 

2016 - until now

Professor at the University of Białystok

2010 - 2015

President of PEDAGOGIUM Higher School of Social Sciences in Warsaw

2004 - 2009

President of PEDAGOGIUM Higher School of Social Rehabilitation Pedagogy in Warsaw

2008 - 2009

Deputy Director at the Educational Research Institute of the Ministry of National Education

2000 - 2004

President of the Bogdan Jański University in Warsaw

1997 - 1998

National Coordinator of the Government Program “Przeciw Przemocy.

Wyrównać Szanse” (Against violence. To level the chances”) (Government Plenipotentiary for Family Affairs IUNDP)

Professional and social activities: 

2015 - until now

Vice-President of the Committee of Pedagogical Sciences at Faculty I of Humanities and Social Sciences of the Polish Academy of Sciences

2009 - until now

Member of the Penitentiary Policy Council appointed by the Minister of Justice

2014 - until now

Member of the General Advisory Board of the International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies

2014 - until now

Deputy Chairman of the Scientific Council of the Policja 997 monthly

2012 - 2020

Vice-President of the General Council for Social Readaptation and Assistance to Convicts

2006 - 2020

President of the Academic Sports Association (Akademicki Związek Sportowy) Warsaw

2015 - 2020

Member of the Polish Olympic Committee's Polish Diaspora Cooperation Committee

2014 - 2018

President of the Team for Standardization in Education, Care and Upbringing appointed by the Children's Ombudsman

2014 - 2018

Social Advisor to the Children's Ombudsman

2009

Deputy President of the Team for conducting the analysis of the existing, and developing new model legal solutions in the field of problems of minors, appointed by the Minister of Justice

Selected research projects: 

2013-2016: Scientific and research project entitled “Lifetime Social Rehabilitation Worker” (Dożywotni resocjalizator), research grant from the Ministry of Justice’s "Norwegian Fund", research grant from the Pedagogium funds (project manager). 

2011-2013: Scientific and research project entitled "The system of social control of common crime and contemporary types of economic crime", research grant from the Pedagogium funds (member of the research team). 

2007-2012: Research and educational project entitled "Prevention and Theater” (Profilaktyka a Teatr), Police Headquarters, Pedagogium, research and implementation project financed by the Ministry of Interior (project manager). 

2007: Scientific and research project entitled "Juvenile crime in Poland - a proposal for a new model of preventing deviant behavior in children and adolescents", UKSW, research grant from the Pedagogium funds (member of the research team). 

2004 – 2006: A three-year research project: "Conditions for the effectiveness of educational forms in correctional facilities and juvenile shelters", research grant from the funds of the Ministry of Justice, research grant from the funds of Pedagogium WSPR in Warsaw (project manager). 

2005: Research on the prophylactic aspects of culture. "Culture technology as a tool for preventing pathologies among children and adolescents", research grant from the funds of the Ministry of Culture and National Heritage, research grant from the funds of Pedagogium WSPR in Warsaw (head of the research team).

 

Publications:

MONOGRAPHS: 

Konopczyński M. Pedagogika resocjalizacyjna, Kraków 2014

Konopczyński M. Kryzys resocjalizacji, Warszawa, 2013 

Konopczyński M. Kreowanie alternatywnych tożsamości jako sposoby minimalizowania skutków wykluczenia społecznego. Refleksje metodyczne kreślone z pespektywy pedagogiki resocjalizacyjnej, Warszawa 2008 

Konopczyński M.  Resocjalizacja. Ciągłość i zmiana, Warszawa 2008 

Konopczyński M.  Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, Warszawa 2007 

Konopczyński M.  Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa 2007. 

Konopczyński M. Teoretyczne podstawy metodyki kulturotechnicznych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich, PWN, Warszawa 2006. 

Konopczyński M. Twórcza Resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży,  Editions - Spotkania, MEN, Warszawa 1996.
Konopczyński M. Pytka L. Studenci wobec zjawisk patologii społecznej, Siedlce 1986.

       

COLLECTIVE WORKS UNDER EDITORSHIP:

Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji, M. Konopczyński, W. Theiss, M. Winiarski (red.), Wyd. Pedagogium WSPR, Warszawa 2010 

Myślenie i działanie pedagoga  M. Konopczyński, J. Kunikowski, S. Tomiuk (red.),  Wydawnictwo Pedagogium WSPR w Warszawie, Warszawa 2009 

Współczesne kierunki w teorii i praktyki resocjalizacyjnej, M. Konopczyński, W. Ambrozik (red.), Wydawnictwo: Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 2009. 

Pedagogika społeczna. Oblicza resocjalizacji  M. Konopczyński (red.) Rok VIII/2009 Nr2 (32), Wyd. Pedagogium, Warszawa 2009 

Współczesne kierunki w teorii i praktyki resocjalizacyjnej M. Konopczyński, W. Ambrozik (red.) Wydawnictwo: Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 2009. 

Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego I. Pospiszyl, M. Konopczyński (red.), Wyd. Pedagogium, Warszawa 2007. 

Kultura i resocjalizacja. Metodyka pracy kulturotechnicznej z młodzieżą  nieprzystosowaną społecznie M. Konopczyński (red.), Wyd. Pedagogium, Warszawa 2006. 

Skala Nieprzystosowania społecznego uczniów na Mazowszu. W poszukiwaniu modelowych rozwiązań diagnostyczno-profilaktycznych L. Pytka, M. Konopczyński, S. Sobczak (red), Wyd. Pedagogium, Warszawa, 2005. 

 

DISSERTATIONS AND ARTICLES:

Współczesne polskie szkolnictwo wyższe. Etos – nauka – naukowcy (w) Pedagogika Społeczna.Przestrzenie życia i edukacji, Marek Konopczyński, Wiesław Theiss, Mikołaj Winiarski (red.), Wyd. Pedagogium WSPR, Warszawa 2010. 

Prozess der Individuumsentstigmatisierung – von Korrektur zur Entwicklung (w) Horizonte der sozialen wiedereingliederung/ Horizons of social reintegration, A. Kieszkowska (red.), The Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce, Kielce 2010. 

Resocjalizacyjna rola kuratora sądowego (w) Konferencja 90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia-teraźniejszość-przyszłość, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2010, str. 39. 

Współczesne polskie szkolnictwo wyższe. Etos – nauka – naukowcy (w) Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji, M. Konopczyński, W. Theiss, M. Winiarski (red.), Wyd. Pedagogium WSPR, Warszawa 2010, str. 164.

Nowa resocjalizacyjna szkoła warszawska- twórcza resocjalizacja w kontekście kształcenia akademickiego (w) Resocjalizacja Polska, Rocznik nr 1/2010, L. Pytka, M. Konopczyński, T. Zacharuk (red.), Wyd. Pedagogium WSPR, Warszawa 2010, str. 82. 

Wstęp (w) Zagrożenia Wychowawcze XXI wieku, Problemy nauki i wychowania, Wydanie Kancelarii Senatu, Warszawa 2009, str. 7 

Kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej (w) Pedagogika Społeczna. Oblicza Resocjalizacji nr 2(32), M. Konopczyński (red.), Wyd. Pedagogium WSPR, Warszawa 2009, str. 7 

Wymiary przestrzeni życia dziecka. Proces de stygmatyzacji w perspektywie twórczej resocjalizacji (w) Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka, J. Izdebska, J. Szymanowska (red.), Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2009, str. 45 

Współczesne kierunki zmian w  teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Twórcza resocjalizacja- od korekcji do rozwoju (w) Probacja I/2009, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2009, str. 63 

Kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Od korekcji do rozwoju (w) Myślenie i działanie pedagoga  M. Konopczyński, J. Kunikowski, S. Tomiuk (red.),  Wydawnictwo Pedagogium WSPR w Warszawie, Warszawa 2009, str. 33. 

Resocjalizacja. Destygmatyzacja poprzez kreowanie alternatywnych autoprezentacji (w)  Polska Resocjalizacja i więziennictwo Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty – praktyki – studia.  Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej,  Z. Jasiński i D. Widelak (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, str. 59. 

Współczesne kierunki zmian w pedagogice resocjalizacyjnej. Destygmatyzacja dewiantów poprzez kreowanie alternatywnych parametrów tożsamości (w) Resocjalizacja. Ciągłość i zmiana M. Konopczyński, B. Nowak (red), Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2008, str. 69 

Kreowanie alternatywnych tożsamości jako sposoby minimalizowania skutków wykluczenia społecznego. Refleksje metodyczne kreślone z pespektywy pedagogiki resocjalizacyjnej (w), Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży, Stefan M. Kwiatkowski (red. naukowa), Wydawca: Ochotnicze Hufce Pracy, Komenda Główna, Warszawa 2008, str. 45

Creation of alternative identities as methods for minimising effects of social exclusion” Prevention of Social Exclusion of the Youth, Stefan Kwiatkowski (academic edition), Publisher: Voluntary Labour Cirps, Headquarters, Warsaw 2008, page 45

Twórcza resocjalizacja w środowisku otwartym. Koncepcja heurystyczna (w) Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, I. Pospiszyl, M. Konopczyński (red), Wyd. Pedagogium, Warszawa 2007, str. 83 

Ciągłość i zmiana polskiej myśli resocjalizacyjnej. Refleksje krytyczne (w) Ciągłość i zmiana w pedagogice XXI wieku, tom I, T. Zacharuk (red.), Akademia Podlaska, Siedlce 2007. 

Twórcza resocjalizacja. Kształtowanie nowych tożsamości (w) Resocjalizacja tom I, B. Urban, J. Stanik (red. naukowa), Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007, str. 278. 

W poszukiwaniu tożsamości społecznej współczesnej młodzieży polskiej. Refleksje na tle realizowanych badań (w) Zagrożenia współczesnej młodzieży polskiej. W Poszukiwaniu tożsamości, H. Machel (red), Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007. 

Kreowanie tożsamości. Refleksja pedagogiczna (w) Pedagogika Społeczna- Tradycja i Współczesne Konteksty nr 4/2006, W. Theiss, M. Winiarski (red), Wyd. Pedagogium, Warszawa 2007 

Twórcza Resocjalizacja jako metoda kreowania alternatywnej tożsamości nieletnich (w) Etiologia alienacji społecznej, J. Sowa (red), Zamość 2007 

Twórcza Resocjalizacja. Teoria i metody (Creative Resocialization- Theoretical 

 Assumptions and Methods) (w)  Patologie  społeczne XXI wieku. Humanistyczne wyzwania wobec filozofii zła, WSH Pułtusk 2006, str. 33-35. 

Podstawy twórczej resocjalizacji (w) Kultura i resocjalizacja. Metodyka pracy kulturotechnicznej z młodzieżą  nieprzystosowaną społecznie, M. Konopczyński  (red.),Wyd.  Pedagogium, Warszawa 2006, str. 9-39. 

Podstawy twórczej resocjalizacji; Metody twórczej resocjalizacji (w) Pedagogika Społeczna 2/2006 - Kultura i resocjalizacja. Metodyka pracy kulturotechnicznej z młodzieżą  nieprzystosowaną społecznie M. Konopczyński (red.), Wyd. Pedagogium, Warszawa 2006. 

Creative Resocialization- Critical Remarks (w) Prewantiwnata piedagogika. Sofijski Uniwersitiet, Sofia 2005 str. 17-21. 

Twórcza resocjalizacja. Refleksje krytyczne (w) Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży, W. Kubik, B. Urban (red) , WAM,  Kraków 2005, str. 541-549. 

Nauczyciel- wychowawca na rozdrożu. W poszukiwaniu duszy współczesnego Nauczyciela (w) Pedagog jednej czy wielu dróg? A. Klim-Klimaszewska, T. Zacharuk (red), Wyd. Akademii Podlaskiej w Siedlcach 2005 str. 63-67. 

Szkoła jako instytucja profilaktyki (w) Pedagogika Społeczna 2/2005 – Skala nieprzystosowania społecznego uczniów na Mazowszu L.Pytka, M. Konopczyński, S. Sobczak (red), Wyd. Pedagogium, Warszawa 2005, str. 17 

Od wielokulturowości do międzykulturowości. Czas zmiany (w) Tożsamość narodowa  Polaków w przyszłej Europie, Warszawa 2002, str. 59-63. 

 

ENTRIES IN ENCYCLOPEDIAS

Resocjalizacja poprzez twórczość, Resocjalizacyjny teatr (in) Encyklopedia Pedagogiczna

XXI wieku, Vol. V, Wyd. Akademickie  Żak, Warszawa 2006, p. 274-279. 

Pedagogium, (in) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku,  Vol. IV, Wyd. Akademickie Żak,  Warszawa 2005, p. 298-299.