Problemy alkoholowe w okresie starości w kontekście braku poczucia sensu życia


Abstract

The subject of this article focuses on the alcohol problems of seniors. These problems were discussed against the background of the characteristics of this phase of life, losses and shrinking opportunities and in the context of the unstable sense of life in this period, which contribute to the emergence and intensification of seniors' alcohol problems.


[1] Anderson P., Gual A., Colom J., 2007, Alkohol i podstawowa opieka zdrowotna. Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej interwencji, Parpamedia, Warszawa.
[2] Bee H., 2004, Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań.
[3] Besançon F., 1999, Więzienie, które można otworzyć. Porozumienie z osobą uzależnioną od alkoholu, Wydawnictwo Jerozolima, Poznań.
[4] Bieńkuńska A., Ciecieląg P., Góralczyk A., Haponiuk M., 2020, Jakość życia osób starszych w Polsce, Warszawa, Jakość życia osób starszych w Polsce, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
[5] Bińczycka-Anholcer M., 2005, Zachowania suicydalne osób w starszym wieku, „Suicydologia” nr 1.
[6] Błachnio A., 2019, Potencjał osób w starości. Poczucie jakości życia w procesie starzenia się, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
[7] Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P., 2012, Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
[8] Brennan P.L., Moos R.H., 2000, Wzorce picia u schyłku życia, [w:] Picie alkoholu w różnych okresach życia, (red.) A. Bartosik, Wydawnictwo PARPA, Warszawa.
[9] Brzezińska A.I., Hejmanowski Sz., 2005, Okres późnej dorosłości. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać?, [w:] Psychologiczne portrety człowieka, (red.) A.I. Brzezińska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
[10] Bugajska B., 2000, Zagrożenia egzystencji człowieka starszego – w poszukiwaniu antidotum, [w:] Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych, (red.) M. Dzięgielewska, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Łódź.
[11] Bugajska B., 2007, Samobójstwo w starości, [w:] Życie w starości, (red.) B. Bugajska, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Szczecin.
[12] Cekiera Cz., 1985, Toksykomania: narkomania, lekomania, alkoholizm, nikotynizm,Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
[13] Cibor R., 1994, Struktura „ja” a motywy podejmowania leczenia odwykowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
[14] Dolińska-Zygmunt G., 1990, Psychologia wobec problematyki sensu życia, [w:] Sens życia, (red.) K. Obuchowski, B. Puszczewicz, Nurt, Warszawa.
[15] Erikson E.H., 2002, Dopełniony cykl życia, Wydawnictwo Helion, Poznań.
[16] Fabiś A., Wawrzyniak J., Chabior A., 2015, Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[17] Fąfara J., 2017, Samotny, schorowany, maltretowany – motywacje seniorów działaniach samobójczych, [w:] Starość: jej potencjał, trudy i wyzwania, (red.) A. Małyska, Centrum Badań Społecznych UWM, Olsztyn.
[18] Frankl V.E., 1976, Homo patiens, Pax, Warszawa.
[19] Frankl V.E., 1978, Nieuświadomiony Bóg, Pax, Warszawa.
[20] Frankl V.E., 2010, Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, Wydawnictwo „Czarna Owca”, Warszawa.
[21] Fudała J., 2007, Rozpoznawanie problemów alkoholowych pacjentów, Parpamedia, Warszawa.
[22] Grygiel G., 2013, Problematyka uzależnionych od alkoholu mieszkańców domów pomocy społecznej – rozwiązania praktyczne na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, „MEDI Forum Opieki Długoterminowej”, nr 4.
[23] Habrat B., 2011, Problemy związane z piciem alkoholu przez osoby starsze, „Postępy Nauk Medycznych”, t. 24, nr 8.
[24] Janiszewska-Rain J., 2005, Okres późnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał ludzi w podeszłym wieku?, [w:] Psychologiczne portrety człowieka, (red.) A.I. Brzezińska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
[25] Kościńska E., 2016, Zachowania ryzykowne seniorów – uwarunkowania, profilaktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
[26] Krok D., 2010, Rola poczucia sensu życia w radzeniu sobie ze stresem wśród młodzieży, [w:] Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież?, (red.) D. Borecka-Biernat, Difin, Warszawa.
[27] Krzysztofiak D., 2016, Oblicza starości w perspektywie lokalnej. Studium socjopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[28] Leszczyńska J., 2017, Jesień życia a uzależnienia, [w:] Uzależnienia w ujęciu interdyscyplinarnym. Diagnoza, leczenie, konsekwencje, (red.) A. Mosiołek, Prawo Medyczne 24, Nowa Wola.
[29] Madeja Z., 2008, Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, przedmiotów, czynności i osób, tom 2, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
[30] Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.), 2012, Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Warszawa.
[31] Mrozińska P., 2012, Zmiany w funkcjonowaniu elementarnych i złożonych procesów poznawczych w późnej dorosłości, [w:] Uczestnictwo społeczne w średniej i późnej dorosłości, (red.) D. Seredyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
[32] Obuchowski K., 1990, Wprowadzenie do problemu sensu życia, [w:] Sens życia, (red.) K. Obuchowski, B. Puszczewicz, Nurt, Warszawa.
[33] Osiatyński W., 2005, Alkoholizm: grzech czy choroba?, „Iskry”, Warszawa.
[34] Pikuła N.G., 2015, Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[35] Pilecka B., 1986, Poczucie sensu życia w wybranych teoriach psychologicznych, (w:) Osobowościowe i środowiskowe korelaty poczucia sensu życia, (red.) B. Pilecka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.
[36] Pomianowski R., 1998, Uzależnienia – współczesną wersją „ucieczki od wolności”,[w:] Psychologia rozwiązywania problemów społecznych. Wybrane zagadnienia, (red.) J. Miluska, Bonami, Poznań.
[37] Popielski K., 1987, Logoteoria i logoterapia w kontekście psychologii współczesnej, [w:] Człowiek – pytanie otwarte. Studia z logoteorii i logoterapii, (red.) K. Popielski, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
[38] Popielski K., 1993, Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
[39] Popielski K., 1996, Psychologiczno-egzystencjalna interpretacja problematyki sensu i sensowności, [w:] Człowiek – wartości – sens. Studia z psychologii egzystencji, (red.) K. Popielski, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
[40] Poprawa R., 2003, Zasoby radzenia sobie ze stresem a ryzyko uzależnienia od alkoholu, [w:] Niepokoje i nadzieje współczesnego człowieka. Człowiek w sytuacji przełomu(red.) R. Derbis, Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstochowa.
[41] Portnow A.A., Piatnickaja I.N., 1977, Klinika alkoholizmu, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
[42] Rostowska T., 2008, Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[43] Smrokowska-Reichmann A., 2005, Niepogodna jesień. Podopieczny w podeszłym wieku uzależniony od alkoholu, „Wspólne Tematy”, nr 2.
[44] Stelcer B., 2013, Sukces starości – w poszukiwaniu wyznaczników zadowolenia z życia wśród osób w starszym wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań.
[45] Steuden S., 2011, Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[46] Straś-Romanowska M., 2011, Późna dorosłość, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki, (red. nauk.) J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[29] Madeja Z., 2008, Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, przedmiotów, czynności i osób, tom 2, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
[30] Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.), 2012, Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Warszawa.
[31] Mrozińska P., 2012, Zmiany w funkcjonowaniu elementarnych i złożonych procesów poznawczych w późnej dorosłości, [w:] Uczestnictwo społeczne w średniej i późnej dorosłości, (red.) D. Seredyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
[32] Obuchowski K., 1990, Wprowadzenie do problemu sensu życia, [w:] Sens życia, (red.) K. Obuchowski, B. Puszczewicz, Nurt, Warszawa.
[33] Osiatyński W., 2005, Alkoholizm: grzech czy choroba?, „Iskry”, Warszawa.
[34] Pikuła N.G., 2015, Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[35] Pilecka B., 1986, Poczucie sensu życia w wybranych teoriach psychologicznych, (w:) Osobowościowe i środowiskowe korelaty poczucia sensu życia, (red.) B. Pilecka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.
[36] Pomianowski R., 1998, Uzależnienia – współczesną wersją „ucieczki od wolności”,[w:] Psychologia rozwiązywania problemów społecznych. Wybrane zagadnienia, (red.) J. Miluska, Bonami, Poznań.
[37] Popielski K., 1987, Logoteoria i logoterapia w kontekście psychologii współczesnej, [w:] Człowiek – pytanie otwarte. Studia z logoteorii i logoterapii, (red.) K. Popielski, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
[38] Popielski K., 1993, Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
[39] Popielski K., 1996, Psychologiczno-egzystencjalna interpretacja problematyki sensu i sensowności, [w:] Człowiek – wartości – sens. Studia z psychologii egzystencji, (red.) K. Popielski, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
[40] Poprawa R., 2003, Zasoby radzenia sobie ze stresem a ryzyko uzależnienia od alkoholu, [w:] Niepokoje i nadzieje współczesnego człowieka. Człowiek w sytuacji przełomu(red.) R. Derbis, Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstochowa.
[41] Portnow A.A., Piatnickaja I.N., 1977, Klinika alkoholizmu, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
[42] Rostowska T., 2008, Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[43] Smrokowska-Reichmann A., 2005, Niepogodna jesień. Podopieczny w podeszłym wieku uzależniony od alkoholu, „Wspólne Tematy”, nr 2.
[44] Stelcer B., 2013, Sukces starości – w poszukiwaniu wyznaczników zadowolenia z życia wśród osób w starszym wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań.
[45] Steuden S., 2011, Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[46] Straś-Romanowska M., 2011, Późna dorosłość, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki, (red. nauk.) J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Published : 2021-12-27


Włodarczyk, E. (2021). Problemy alkoholowe w okresie starości w kontekście braku poczucia sensu życia. Resocjalizacja Polska, (22), 101-122. https://doi.org/10.22432/rp.391

Ewa Włodarczyk 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.