Axiological contexts of social rehabilitation of prisoners in the aspect of the assumptions of Christian personalism


Abstract

Personalism is giving something a personal character, human personality, upbringing a person, axiology means values, and rehabilitation is a transformation (change) of personality of an individual (person) directed towards freedom, independent decision making and performing social roles. The aim of the article is to develop (interpret, continue) the last paragraph of my publication, which is a scientific study, taking into account the achievements of modern pedagogy, penitentiary psychology and the teaching of the Magisterium of the Church, entitled: Destygmatyzacja przestępców w świetle Magisterium Kościoła oraz poglądów na resocjalizację. cordance with the meaning of the Magisterium of the Church, I have formulated a concept (which is consistent with the broadly understood humanistic and existential trend, including humanistic and positive psychology, as well as axiological education focused on the personality potential of a human), which I have called the personalistic axiology of rehabilitation. The methodology used to write this publication was the conduct of a critical analysis of literature, including my own work and other documents, including available Internet resources.
Within the framework of my pedagogical and rehabilitation considerations, in ac


[1] Bałandynowicz A., 2002, Probacja. System sprawiedliwego karania, Wydawnictwo Kodeks, Warszawa.
[2] Bałandynowicz A., 2011, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, wyd. 2, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
[3] Bałandynowicz A., 2015, Probacja sprawiedliwość karząca, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
[4] Bańko M. (red.)., 2014, Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[5] Bednarski F.W., 1975, Podstawy wychowania społecznego według nauki św. Tomasza z Akwinu, „Roczniki Filozoficzne”, t. 23, z. 2.
[6] Biblia Tysiąclecia, 2002, Pismo Święte Nowego i Starego Testamentu, PISMO-SW 3.0 BETA, Wydawnictwo Pallottinum, Gliwice 2002.
[7] Czapów C., 1978, Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[8] Gogacz M., 1974, Wokół problemu osoby, Wydawnictwo Pax, Warszawa.
[9] Gogacz M., 1987, Elementarz metafizyki, Wydawnictwo ATK, Warszawa.
[10] Granat W., 1961, Elementy personalistyczne w egzystencjalizmie, „Znak” nr 5(83).
[11] Jan Paweł II, 1979, Encyklika Redemptor Hominis o Jezusie Chrystusie Odkupicielu człowieka, Rzym.
[12] Jan Paweł II, 1986, Człowiek – obraz Boży – istotą duchowo-cielesną, Katechezy.
[13] Jan Paweł II, 1995, Encyklika Evangelium Vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, Rzym.
[14] Jaworska A., 2008, Readaptacyjna wartość sztuki w zakładach karnych, Akademia Pomorska, Słupsk.
[15] Jaworska A., 2012a, Aksjologia resocjalizacji, [w:] Leksykon resocjalizacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 25–29.
[16] Jaworska A., 2012b, Resocjalizacja humanistyczno-egzystencjalna, [w:] Leksykon resocjalizacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 229–236.
[17] Jaworska A., 2012c, Teologia resocjalizacji, [w:] Leksykon resocjalizacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 381–385.
[18] Jaworska A., 2012d, Resocjalizacja – definiowanie pojęcia, [w:] Leksykon resocjalizacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[19] Kobierzycki T., 2001, Filozofia osobowości. Od antycznej idei duszy do współczesnej teorii osoby, Eneteia Wydawnictwo Szkolenia, Warszawa.
[20] Konopczyński M., 2008, Współczesne kierunki zmian w pedagogice resocjalizacyjnej. Destygmatyzacja dewiantów i kreowanie alternatywnych tożsamości, [w:] Resocjalizacja. Ciągłość i zmiana, (red.) M. Konopczyński, B.M. Nowak, Pedagogium WSNS, Warszawa.
[21] Konopczyński M., 2009, Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Twórcza resocjalizacja – od korekcji do rozwoju, „Probacja” nr 1, s. 63–87.
[22] Konopczyński M., 2010, Metody twórczej resocjalizacji, Pedagogium WSNS – Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[23] Konopczyński M., 2013, Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych – refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej, Pedagogium WSNS, Warszawa.
[24] Konopczyński M., 2015, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[25] Lacey A.R., 1999, Słownik filozoficzny, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
[26] Maj A., 2016, Aksjologia, [w:] Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, (red.) K. Chałas, A. Maj, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom, s. 82–87.
[27] Markwart A., Szymańska M., 2013, Dobro jednostki dobrem społeczeństwa, czy dobro społeczeństwa dobrem jednostki? George Berkeley i Adam Smith o postrzeganiu i moralności, „Etyka” nr 46, s. 21–34.
[28] Mascall E.L., 1962, Chrześcijańska koncepcja człowieka, Wydawnictwo Pax, Warszawa.
[29] Mazurek F.J., 1991, Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła (od papieża Leona XIII do papieża Jana Pawła II), Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 181–182.
[30] Miś A., 2006, Filozofia współczesna, główne nurty, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
[31] Nowak M., 2007, Wychowanie, [w:] Leksykon pedagogiki religii, (red.) C. Rogowski, VERBINUM Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa.
[32] Nowak M., 2008, Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
[33] Nowak M., 2017, Pedagogika personalistyczna, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, (red.) Z. Kwieciński, B. Śliwerski, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 542–553.
[34] Pierzchała K., 2006, Poczucie powinności i odpowiedzialności u młodzieży katolickiej, wyd. 2, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
[35] Pierzchała K., 2013a, Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
[36] Pierzchała K., 2013b, W poszukiwaniu związków pomiędzy zagrożeniem niedostosowania społecznego młodzieży a jakość życia, [w:] W poszukiwaniu jakości życia. Ujęcia interdyscyplinarne, (red.) M. Jasiński, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Białystok 2013, s. 475–500.
[37] Pierzchała K., 2015, The process of social reintegration of convicts on the background of world penitentiary system. The analytical and synthetic outline of the issue [Proces readaptacji społecznej skazanych na tle światowego systemu penitencjarnego. Zarys analityczno-syntetyczny zagadnienia], Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polska Akademia Nauk, „Polish Political Science. Yearbook”, Vol. 44, s. 154––170.
[38] Pierzchała K., 2016a, Destygmatyzacja przestępców w świetle Magisterium Kościoła oraz poglądów na resocjalizację, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[39] Pierzchała K., 2016b, Stygmatyzacja i destygmatyzacja więźniów. Zarys analitycznosyntetyczny zagadnienia, „Krakowskie Studia Małopolskie”, nr 21, s. 199–214.
[40] Pierzchała K., 2017, Wina – prawo – kara. Prawne i psychopedagogiczne aspekty resocjalizacji penitencjarnej [Fault – law – penalty. Legal and psycho and pedagogical aspects of penitentiary rehabilitation], „Probacja”, nr 2, s. 91–117.
[41] Pierzchała K., 2018, Karać czy nagradzać w kontekście resocjalizacji osadzonych – w paradygmacie naukowego behawioryzmu [Punishment or reward in the context of rehabilitation of prisoners – in the paradigm of scientific behaviourism], [w:] Edukacja jutra. Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka, (red.) A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2018, s. 477–486.
[42] Potocki A., 2007, Socjalizacja religijna, [w:] Leksykon pedagogiki religii, (red.) C. Rogowski, VERBINUM Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa, s. 714–721.
[43] Pytka L., 2005, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
[44] Pytka L., 2009, Autonomia i uwikłanie transdyscyplinarne pedagogiki resocjalizacyjnej,
[w:] Terapia w resocjalizacji, (red.) A. Rejzner, P. Szczepaniak, Wydawnictwo Akademickie
„Żak”, Warszawa.
[45] Pytka L., 2012, Wychowanie jako prowadzenie, „Student niepełnosprawny. Szkice
i Rozprawy”, nr 12(5), s. 13–32.
[46] Ratzinger J., 1993, Zagrożenia życia ludzkiego, „Communio” nr 3(75).
[47] Sadowski M., 2010, Godność człowieka i dobro wspólne w papieskim nauczaniu społecznym
(1878–2005), rozdz. 5: Godność człowieka i dobro wspólne w nauczaniu
Jana Pawła II, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław, s. 269–359.
[48] Stepulak M.Z., 2016, Sens życia, [w:] Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, (red.)
K. Chałas, A. Maj, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom, s. 1051–1057.
[49] Suchodolski B., 1967, Świat człowieka a wychowanie, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”,
Warszawa.
[50] Szacka B., 2003, Wprowadzenie do socjologii, Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa.
[51] Szkudlarek T., Śliwerski B., 2000, Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki,
wyd. 3, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[52] Tarnowski J., 1982, Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej, Akademia
teologii Katolickiej, Warszawa.
[53] Tischner J., 1966, Z problematyki wychowania chrześcijańskiego, „Znak”, nr 11(149).
[54] Tischner J., 2000, Myśli wyszukane, Wydawnictwo Społeczny Instytut Wydawniczy
„Znak”, Kraków.
[55] Tischner J., 2011, Myślenie według wartości, Wydawnictwo Społeczny Instytut Wydawniczy
„Znak”, Kraków.
[56] Walczak P., 2007, Wychowanie jako spotkanie. Józefa Tischnera filozofia człowieka
jako źródło inspiracji pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Kraków.
[57] Wawro F.W., 2016, Socjalizacja, [w:] Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, (red.)
K. Chałas, A. Maj, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom, s. 1073–1079.
[58] Wojtyła K., 1991, Elementarz etyczny (na podstawie wydania: K. Wojtyła, Aby Chrystus
się nami posługiwał, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków 1979),
Towarzystwo Naukowe KUL, Wrocław.
[59] Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/ [dostęp: 12 czerwca 2018].
[60] Katolicka nauka społeczna – definicja, założenia (Kościół wobec wojny, o prawach
człowieka i in.), eSzkoła.pl, http://eszkola.pl/religia/katolicka-nauka-spoleczna-
6724.html [dostęp: 12.06.2018].
[61] Pedagogika personalistyczna, Ściąga, http://sciaga.pl/tekst/49962-50-pedagogika_personalistyczna
[dostęp: 10 czerwca 2018].
[62] Personalizm chrześcijański – założenia, charakterystyka, przedstawiciele, eSzkola.pl,
http://eszkola.pl/religia/personalizm-chrzescijanski-6725.html [dostęp: 10 czerwca
2018].

Published : 2019-04-08


Pierzchała, K. (2019). Axiological contexts of social rehabilitation of prisoners in the aspect of the assumptions of Christian personalism. Resocjalizacja Polska, (18), 69-90. https://doi.org/10.22432/pjsr.2019.18.05

Kazimierz Pierzchała 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.