Empowerment Foster Children Youth Education Centers


Abstract

Youth Educational Centers (YEC) are open social rehabilitation institutions for socially maladjusted adolescents who are placed in such centres by court order. The wards who become self-dependent and return to their usual destructive upbringing environments give cause for concern. There is a risk that various social rehabilitation and educational measures taken in the center will be undone. If a person is to function well, they need to be provided with necessary assistance during the so-called self-empowerment process that will prepare them to function in society. This article is to draw attention to the impact of the YEC aiming at the self-empowerment of wards, exampled by the “Trampolina” project by the Orionist Farthers (YEC, Barska Street in Warsaw) and the project of forming and running the “Damy radę” (We will manage) empowerment group at the YEC in Radzionków.

Keywords

Youth Educational Centre; self-empowerment of wards; self-empowerment programmes; socially maladjusted adolescents

Adamski F., 1999, Personalistyczna wizja osoby jako podmiotu wychowania – jej prawa i wynikające stąd dyrektywy wychowawcze, [w:] Podmiotowość w wychowaniu, między ideą a realnością, (red) Kubiak- Szymborska E., „Wers”, Bydgoszcz.

Brzezińska, A., Bardziejewska, M., Ziółkowska B. (red.)., 2003, Zagrożenia rozwoju w okresie dorastania, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.

Górnicka B., 2010, (współredakcja: Karol Neisch) Ochotnicze Hufce Pracy w systemie wsparcia społecznego młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole, s. 176.

Górnicka B., 2015, Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – wybrane zagadnienia, Uniwersytet Opolski, Opole.

Górniewicz J., 2001, Kategorie pedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olszyn.

Górski S., 1985, Metodyka resocjalizacji, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Greczuszkin A., Ostrihanska Z., 2005, Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin.

Kamiński A., 2005, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w Polsce, ich zadania i sposoby funkcjonowania, [w:] Profilaktyka, Opieka, Wychowanie, Resocjalizacja – wybrane aspekty, (red.) Socha-Kołodziej K., Zajęcka B., Wydawnictwo AJD, Częstochowa.

Konopczyński M., 2006, Twórcze metody resocjalizacji, PWN, Warszawa.

Korzeniowski K., 1983, Podmiotowość człowieka. Metateoretyczne ramy teorii, [w:] Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, Korzeniowski K., Zieliński R., Daniecki W., Wrocław.

Kwak A. (red.), 2006, Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość, Wydawnictwo Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa.

Kwiatkowska H., 1998, Pewność i wątpliwość w działaniu pedagogicznym, [w:] Tradycja i wyzwania edukacji, niepodległość, rozwój, (red.) Pacławska K., Universitas, Kraków

Lernell L., 1978, Zarys kryminologii ogólnej, PWN, Warszawa.

Lipiec J., 1998, Wolność i podmiotowość człowieka, Kraków.

Lipkowski O., 1976, Resocjalizacja, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Materiały MOW Księży Orionistów w Warszawie. Projekt „Trampolina” (materiały uzyskane przez autorkę podczas prowadzania badań wychowanków w MOW woj. mazowieckiego 2015/2016 r.).

Materiały MOW w Radzionkowie. Projekt „Damy Radę” (materiały uzyskane przez autorkę podczas prowadzania badań wychowanków MOW w woj. mazowieckim 2015/2016 r.).

Mudrecka I., 2006, Samodzielność, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V, (red.) Pilch T., Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Obuchowska I., 1997, Dziecko w rodzinie i instytucji, od teorii do praktyki, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 3.

Okoń W., 1998, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Opora R., 2010, Resocjalizacja. Wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Paluchowski W.J., 1982, Osobowościowe wyznaczniki skuteczności działania a cechy sytuacji, [w:] Efektywność a osobowość, (red.) Obuchowski K., Paluchowski W.J., Ossolineum, Wrocław.

Pytka L., 2005, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo APS, Warszawa.

Raport z badania przeprowadzonego w placówkach MOW, MOS, DD, ZP powiatu wałbrzyskiego i zakładu poprawczego w powiecie świdnickim w ramach projektu „Młodzi Gniewni – wypracowanie nowych i skutecznych metod integracji społecznej młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym”, Wrocław 2012, prowadzonego przez Fundację Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu i Michael Tffernus e. V. Institut Stühlingerstr Freiburg Niemcy – współfinansowanego z środków Unii Europejskiej.

Stępniak P., 2008, Opieka i pomoc udzielana nieletnim w usamodzielnieniu, „Resocjalizacja”, t. 2, (red.) Urban B., Stanik J.M., Warszawa.

Szczęsny W.W., 2003, Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Szewczuk W. (red.), 1979, Słownik psychologiczny, Ossolineum, Warszawa.

Urban B., 2007, Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna. Podręcznik akademicki T. 1 i 2. PWN, Warszawa.

Winiarski M., 2000, Rodzina – szkoła – środowisko, Problemy edukacji środowiskowej, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Wojtyła K., 1969, Osoba i czyn, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków.

WyciskJ., Ziółkowska B., 2009, Młodzież przeciwko sobie. Zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole, Difin, Warszawa.

Zajęcka B., Kamiński A., 2010, Rola wychowawców we wprowadzaniu form samoobsługi wśród podopiecznych placówek resocjalizacyjnych, [w:] Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie, (red.) Bartkowicz Z., Węgliński A., Lewicka A., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 23 grudnia 2004 roku w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie, (Dz.U. z 2005, Nr 6, poz. 45).

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 3 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. 2012 r., poz. 954).

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, 26 października 1982 (Dz.U. 1982, Nr 35, poz. 228 z późn. zm.).

Ustawa z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zm.).

Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, (Dz.U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593).

Published : 2017-01-29


Szafrańska, K. (2017). Empowerment Foster Children Youth Education Centers. Resocjalizacja Polska, (12), 59-75. https://doi.org/10.22432/pjsr.2016.12.05

Karina Szafrańska 
Pedagogium WSNS w Warszawie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.