Style and methods of impact of court probation officers in their work with the supervised qualified to various recidivism risk groups


Abstract

The article assesses the style and methods of influence of court probation officers in their work with the supervised qualified to various groups of recidivism risk. The classification of supervised persons in risk groups is intended to improve public security and to adjust the nature and intensity of the measures applied by probation officers to the profile of the convicted persons. This creates the possibility of adapting the methodological measures of court probation officers to the work strategy of global probation services based on the case management model. The empirical part presents a description of the style and methods of work of court probation officers in the perception of the supervised. The information presented is unique against the background of the hitherto unilateral analyses of the work of probation officers based mainly on the evaluation of records of activities prepared by the officers themselves. It has been shown that probation officers, regardless of the object of their measures, prefer mainly an indirect style, situated between the autocratic and democratic style.

ly an indirect style, situated between the autocratic and demo


Keywords

Style of applying measures by court probation officers, supervised persons classified into recidivism risk groups, probation service.

[1] Andrews D.A., Bonta J.L., 2010, The Psychology of Criminal Conduct, New Providence.
[2] Andrews D.A., Bonta J., Hoge R.D., 1990, Classification for effective rehabilitation. Rediscovering psychology, „Criminal Justice and Behavior”, 17, s. 19–51.
[3] Bałandynowicz A., 2011, Destygmatyzacja tożsamości dewiantów jako zmiana czasowa i interpersonalna w polifunkcyjnym modelu probacji, [w:] Tożsamość osobowa de wiantów a ich reintegracja społeczna, cz. l, pod redakcją naukową A. Kieszkowskiej, Kraków.
[4] Bałandynowicz A., 2012, Reintegracja społeczna skazanych wsparta na paradygmacie tożsamości osobowej, społecznej i kulturowo-cywilizacyjnej, [w:] Problemy resocjalizacji penitencjarnej i niedostosowania społecznego, „Niepełnosprawność”, nr 8.
[5] Barczykowska A., Dzierżyńska-Breś S., 2013, Profilaktyka oparta na wynikach badań naukowych (evidence based practice), „Resocjalizacja Polska”, nr 4.
[6] Bielski J., 1996, Uwarunkowania efektywności pracy nauczyciela wychowania fizycznego, Kielce.
[7] Brzeziński J., 2002, Metodologia badań psychologicznych, Warszawa.
[8] Dziadkiewicz K., 2016, Kategoryzacja skazanych oddanych pod dozór kuratora sądowego, w świetle aktualnych zmian prawa karnego wykonawczego i przesłanek praktycznych stosowania taksonomii w pracy ze skazanym pozostającym w okresie próby, [w:] Resocjalizacja – czarno na białym, (red.) A. Karłyk-Ćwik, D. Rybczyńska-Abel, Toruń.
[9] Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Warszawa.
[10] Heine M., 1982, Warunki efektywności resocjalizacji nieletnich poddanych dozorowi sądowych kuratorów społecznych, Wrocław.
[11] Hołyst B., 2013, Podstawy i zakres indywidualnej prognozy kryminologicznej, „Probacja”, 1.
[12] Hołyst B., 2013, Skala Prognostyczna do Oceny Ryzyka Podjęcia Zachowań Przestępczych – indywidualna predykcja kryminologiczna, „Probacja” 2013, 2, 39–45.
[13] Janowski A., 1974, Kierowanie wychowawcze w toku lekcji, Warszawa.
[14] Konopczyński M., 2016, Misja Kuratorskiej Służby Sądowej w społeczeństwie obywatelskim, [w:] Polska kuratela sądowa na przełomie wieków – nadzieje, oczekiwania dylematy, red. nauk. M. Konopczyński, Ł. Kwadrans, K. Stasiak, Kraków. [15] Kordik A., 1998, Warunkowe zawieszenie wykonania kary w systemie środków probacyjnych i jego efektywność, Wrocław.
[16] Łobocki M., 1992, ABC wychowania dla nauczycieli i wychowawców, Warszawa.
[17] Muskała M., 2015, Służba kuratorska w Anglii i Walii, „Probacja”, nr 1.
[18] Ostrihanska Z., Greczuszkin A., 2000, Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, Lublin.
[19] Przetacznikowa M., Włodarski Z., 1980, Psychologia wychowawcza, wyd. 2, Warszawa.
[20] Robinson G., 2002, Exploring risk management in probation practice. Contemporary developments in England and Wales, „Punishment and Society”, nr 4(1).
[21] Stańdo-Kawecka B., 2010, Ruch „What works” i „nowa resocjalizacja” – nowa perspektywa w polityce karnej?, [w:] Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, (red.) V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, Warszawa.
[22] Stańdo-Kawecka B., Wybrane problemy profesjonalizacji organów probacyjnych i klasyfikacji sprawców oddanych pod dozór do grup ryzyka, Nowa Kodyfikacja
Prawa Karnego. Tom XXXIII AUWr No 3617, Wrocław 2014.
[23] Sztuka M., 2013, Anachronizm i aktualność. Idea resocjalizacji w sporze o nowoczesność, Kraków. [24] Sztuka M., 2017, O doniosłości postulatów uwspólnotowienia systemu instytucjonalnej resocjalizacji, [w:] Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej. Księga Jubileuszowa Profesora Wiesława Ambrozika, (red.) A. Barczykowska, M. Muskała, Poznań.
[25] Sztuka M., 2016, Szacowanie ryzyka w pracy kuratora Polskie rozwiązania i ich odpowiedniki w rozwiniętych systemach zachodnich, [w:] Polska kuratela sądowa na przełomie wieków nadzieje, oczekiwania, dylematy, (red. nauk.) M. Konopczyński, Ł. Kwadrans, K. Stasiak, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[26] Sztuka M., 2018, Wymagająca powinność (współczesne uwagi na marginesie artykułu Roberta K. Mertona „Rola intelektualisty w instytucjach państwowych”), [w:] Kuratela sądowa w Polsce. Analiza systemu. Księga pamiątkowa dedykowana Doktorowi Tadeuszowi Jedynakowi, (red. nauk.) K. Stasiak, Toruń.
[27] Utrat-Milecki J., 2010, Etos pracy kuratora sądowego, [w:] 90. lat kurateli sądowej w Polsce. Historia — teraźniejszość — przyszłość, Warszawa.
[28] Utrat-Milecki J., 2006, Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa.
[29] Węgliński A., Kuziora G., 2016, W poszukiwaniu wychowującej kurateli sądowej, Lublin.
[30] Węgliński A., 2018, Resocjalizacja w środowisku otwartym z zastosowaniem metody zarządzania przypadkiem w dozorach kuratorskich, [w:] Współczesne dylematy resocjalizacyjne – w stronę twórczej resocjalizacji, (red.) W. Ambrozik, A. Kieszkowska, K. Sawicki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[31] White R.K., Lippitt R., 1968, Leader behavior and member reaction in three „social climates”, [w:] Group dynamics: Research and theory, 3rd ed., (eds.) D. Cartwright, A. Zander, New York, s. 318–335.
[32] Wójcik D. i in., 2010, Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki, Warszaw.
[33] Wójcik D., 2013, Stosowanie w postępowaniu karnym narzędzi diagnostyczno-prognostycznych służących oszacowaniu ryzyka powrotności do przestępstwa, „Prawo w Działaniu Sprawy Karne”, 16.
Wykaz aktów prawnych
[34] Kodeks Karny Wykonawczy, Dz.U. 1997, nr 90, poz. 557.
[35] Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach
karnych wykonawczych, poz. 969.
[36] Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. W sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych, poz. 335.

Published : 2019-04-08


Węgliński, A. (2019). Style and methods of impact of court probation officers in their work with the supervised qualified to various recidivism risk groups. Resocjalizacja Polska, (18), 171-190. https://doi.org/10.22432/pjsr.2019.18.10

Andrzej Węgliński 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.